Додаток 4. Правила прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, освітнім ступенем магістра до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

     Цей додаток до Правил прийому регламентує порядок прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) спеціаліста та освітнім ступенем (ОС) магістра до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

§ 1. Загальні положення

1. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та освітнім ступенем магістра відповідно до ліцензії та в межах ліцензованого обсягу, визначених ліцензією Міністерства освіти і науки України, наданій Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2. Кількість осіб для зарахування на навчання за ОКР спеціаліста та ОС магістра визначається ліцензованим обсягом відповідних спеціальностей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

3. На навчання до Інституту післядипломної освіти приймаються громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути другу вищу освіту.

4. Прийом на навчання за ОКР спеціаліста та ОС магістра до Інституту післядипломної освіти здійснюється виключно за кошти фізичних чи юридичних осіб згідно з Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 році.

5. Зарахування на навчання за ОКР спеціаліста та ОС магістра здійснюється на конкурсній основі за окремим конкурсом за кожною спеціальністю.

6. Термін подання документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання визначається цим Додатком до Правил прийому.

  Оплата за навчання здійснюється в терміни, визначені контрактом.

7. Конкурсний відбір осіб на навчання за ОКР спеціаліста та ОС магістра здійснюється за їх рейтингом фаховою атестаційною комісією Інституту післядипломної освіти, склад якої затверджується ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

8. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її конкурсною оцінкою, яка формується відповідно до вимог § 5.

9. Рішення про зарахування до складу студентів за ОКР спеціаліста та ОС магістра приймається за рекомендаціями фахової атестаційної комісії Інституту післядипломної освіти на засіданні Приймальної комісії Університету.

10. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка видає наказ про зарахування до складу студентів.

§ 2. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання до Інституту післядипломної освіти для здобуття другої вищої освіти приймаються особи, що отримали освітній ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спорідненою або іншою спеціальністю.

2. При вступі на спеціальність 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Бізнес-школа. МБА» за результатами вступних випробувань приймаються особи, які мають досвід управлінської роботи не менше 2 років.

§ 3. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Порядок роботи Приймальної комісії:

 • з понеділка по п’ятницю – з 900 до 1700, в суботу – з 900 до 1400.
 • 30 липня та 29 жовтня – з 900 до 1500.

  Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ОКР спеціаліста та ОС магістра на заочну (без відриву від виробництва) форму навчання в Інституті післядипломної освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

І етап II етап
Прийом документів 11 липня — 30 липня 10 жовтня — 29 жовтня
Проведення вступних випробувань 1 серпня — 13 серпня 31 жовтня — 12 листопада
Зарахування не пізніше 15 серпня не пізніше 14 листопада

§ 4. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

2. Для участі у конкурсному відборі, особи, які бажають вступити на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або освітнім ступенем магістра, подають до відбіркової комісії Інституту післядипломної освіти такі документи:

 • заяву на ім’я ректора Університету із зазначенням спеціальності. У заяві зазначається який диплом бакалавра, спеціаліста або магістра та за якою спеціальністю має особа. У заяві особистим підписом стверджується факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до університету та згода на комп’ютерну обробку і зберігання персональних даних;
 • копію документу, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • документ державного зразка про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або завірені копії);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство не підлягають засвідченню.

  Паспорт громадянина України, оригінали документів про здобутий освітній ступень або освітньо-кваліфікаційний рівень та додатку до нього претендент пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Київським національним університетом імені Тараса Шевченка до початку другого семестру першого року навчання його власника.

§ 5. Організація конкурсного відбору

1. При організації конкурсного відбору фахова атестаційна комісія Інституту післядипломної освіти керується Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Програми вступних випробувань, форма вступного випробування та критерії оцінювання визначаються Навчально-методичною комісією Інституту післядипломної освіти. Відповідні рішення Навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти приймаються та оприлюднюються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що беруть участь в конкурсі, незалежно від того, в якому ВНЗ і коли було здобуто вищу освіту за попереднім рівнем/ступенем.

2. Особи, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста складають вступні випробування у вигляді співбесіди чи тестування (§ 10).

3. Особи, які вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра складають вступне випробування з іноземної мови та вступне випробування з фаху.

  Для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове вступне випробування, що передує іспиту з іноземної мови та іспиту з фаху. Спеціальності за ступенем бакалавра, що не потребують складання додаткового іспиту, наведено в § 11.

  При цьому для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплому за ступенем бакалавра має бути не нижчим за 60 балів. Оцінки з додатку до диплома за ступенем бакалавра, які виставлені за 5-ти бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає 65 балів, «4» відповідає 80 балів, «5» відповідає 95 балів. При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

  Додаткове вступне випробування та вступний іспит з іноземної мови мають кваліфікаційний характер та оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав.

  У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі за цією спеціальністю.

  Якщо абітурієнт подав кілька заяв на різні спеціальності, то іспит з іноземної мови він складає за графіком тієї спеціальності, де цей іспит проводиться раніше.

   Не допускається перескладання або повторне складання іспиту з іноземної мови.

 Абітурієнт може складати вступний іспит на здобуття ступеня магістра з англійської, німецької, французької або іспанської мови.

   Іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо абітурієнт має один із сертифікатів відповідного рівня з переліку, вказаного у п.4 §5 Додатку 3 Правил прийому.

  Абітурієнт, який не склав іспит з іноземної мови, автоматично вибуває з конкурсного відбору за всіма спеціальностями, на які він подав документи.

  Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному випробуванні з фаху оцінюються за 100-бальною шкалою.

  Мінімальна позитивна оцінка вступного випробування з фаху складає 60 балів – особи, які набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 60 балів, позбавляються права участі у конкурсі за даною спеціальністю.

 Всі вступні випробування відбуваються у вигляді письмового тестування. При цьому час відведений на іспит складає 90 хв.

4. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань оприлюднюється на інформаційному стенді відбіркової комісії та веб-сайті Інституту післядипломної освіти не пізніше останнього дня подання документів, передбаченого цим Додатком до Правил прийому.

5. Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються Апеляційною комісією Університету.

§ 6. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною (відбіркової) комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді відбіркової  комісії та веб-сайті Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі дані:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника.

2. Рішення щодо надання рекомендації для зарахування на навчання за ОКР спеціаліста та ОС магістра приймається виключно за сформованим за конкурсними оцінками рейтингом особи серед претендентів на здобуття ОКР спеціаліста та ОС магістра з обраної спеціальності.

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційному стенді відбіркової комісії та веб-сайті Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

§ 7. Наказ про зарахування

1. Приймальна комісія Університету приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, відповідно до термінів, визначених у § 3.

2. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової  комісії та веб-сайті Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка у вигляді списку зарахованих у терміни, встановлені § 3.

3. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту.

4. Вступники можуть бути відраховані з Київського національного університету імені Тараса Шевченка за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

§ 8. Порядок комплектування, основні завдання та обов’язки фахових атестаційних комісій

1. Фахова атестаційна комісія Інституту післядипломної освіти створюється на термін повноважень Приймальної комісії Університету для організації і проведення вступних випробувань для вступу до Інституту післядипломної освіти.

2. Наказ про створення фахової атестаційної комісії та її персональний склад видає ректор університету.

3. Голова фахової атестаційної комісії Інституту післядипломної освіти:

 • головує на засіданнях комісії;
 • ознайомлює членів комісії з їх правами та обов’язками;
 • організовує роботу комісії за затвердженим графіком;
 • контролює роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів та оформлення протоколів;
 • вносить на розгляд Приймальної комісії рекомендації атестаційної комісії інституту щодо зарахування до складу студентів;
 • подає до Приймальної комісії звіт про роботу комісії.

4. У випадку, якщо Голова фахової атестаційної комісії Інституту післядипломної освіти тимчасово не може виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), ректор призначає виконувача обов’язків Голови фахової атестаційної комісії Інституту післядипломної освіти.

5. Члени фахової атестаційної комісії Інституту післядипломної освіти беруть участь у її засіданнях та є екзаменаторами при проведенні вступних випробувань за відповідними спеціальностями.

6. Секретар фахової атестаційної комісії Інституту післядипломної освіти:

 • відповідає за своєчасність, повноту і достовірність внесення даних щодо претендентів на зарахування для здобуття повної вищої освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • після завершення терміну подання документів готує особові справи претендентів для їх розгляду на засіданні фахової атестаційної комісії Інституту післядипломної освіти;
 • відповідає за оформлення атестаційних листків претендентів, листків участі у фахових випробуваннях, протоколів та звіту фахової атестаційної комісії Інституту післядипломної освіти.

7. Засідання фахової атестаційної комісії Інституту післядипломної освіти оформлюються протоколами, які скріплюються підписами Голови і присутніх членів комісії.

8. Фахова атестаційна комісія Інституту післядипломної освіти:

 • проводить вступні випробування (окремо за кожною спеціальністю). Проведення вступних випробувань здійснюється в присутності Голови (або заступника голови) комісії та не менш як двох членів комісії з відповідної спеціальності;
 • визначає конкурсні оцінки та підсумкові рейтинги для осіб, що претендують на зарахування для здобуття ОКР спеціаліста та ОС магістра (окремо за кожною спеціальністю);
 • у відповідності до встановленого рейтингу претендентів та ліцензованих обсягів схвалює рекомендації (окремо за кожною спеціальністю) щодо зарахування на навчання;
 • затверджує звіт про роботу комісії.

 

§ 9. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість навчання

033 Філософія

20

2 роки 10 місяців

18000

053 Психологія

210

2 роки 10 місяців

18000

052 Політологія

20

2 роки 10 місяців

18000

081 Право

290

3 роки 6 місяців

25000

082 Міжнародне право

80

3 роки

25000

056 Міжнародні економічні відносини

90

3 роки

25000

072 Фінанси, банківська справа та страхування

250

2 роки 10 місяців

18000

071 Облік і оподаткування

90

2 роки 10 місяців

20000

Перелік спеціальностей, освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Спеціальність

Освітня програма

Нормативні терміни навчання

 

Вартість навчання

 

073 Менеджмент Бізнес-школа. МВА

2 роки

55000

053 Психологія

Практична психологія

2 роки 6 місяців

22000

1 рік*

081 Право

Право

2 роки 6 місяців

30000

1 рік*

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління фінансами

2 роки 6 місяців

20000

1 рік*

* – програма на базі диплома спеціаліста відповідної спеціальності

§ 10. Перелік вступних випробувань для вступників до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Спеціальність

Форма вступного випробування

Предмет, з якого проводиться вступне випробування

033 Філософія Співбесіда Людина і світ
053 Психологія Співбесіда Людина і світ
052 Політологія Співбесіда Людина і світ
081 Право Співбесіда Основи правознавства
082 Міжнародне право Співбесіда,Тестування Основи правознавства, Іноземна мова
056 Міжнародні економічні відносини СпівбесідаТестування Основи економікиІноземна мова
072 Фінанси, банківська справа та страхування Співбесіда Основи економіки
071 Облік і оподаткування Співбесіда Основи економіки

 

Для здобуття освітнього ступеня магістра на базі ОКР спеціаліста або ОС магістра

Спеціальність

Освітня програма

Форма вступного випробування

Навчальні дисципліни, з яких про-водиться вступне випробування

073 Менеджмент Бізнес-школа. МВА

Тестування

З фаху
053 Психологія Практична психологія

Тестування

З фаху
081 Право Право

Тестування

З фаху
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами

Тестування

З фаху

 

Для здобуття освітнього ступеня магістра на базі ОС бакалавра

Спеціальність

Освітня програма

Форма вступного випробування

Навчальні дисципліни, з яких про-водиться вступне випробування

073 Менеджмент Бізнес-школа. МВА

Тестування

З іноземної мови

Тестування

З фаху
053 Психологія Практична психологія

Тестування

З іноземної мови

Тестування

З фаху
081 Право Право

Тестування

З іноземної мови

Тестування

З фаху
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами

Тестування

З іноземної мови

Тестування

З фаху

§ 11. Перелік спеціальностей за ОС бакалавра, що не вимагають складання додаткових іспитів при вступі на відповідну магістерську програму

Спеціальність

Освітня програма

Спеціальності за ступенем бакалавра, що не вимагають складання додаткових іспитів

073 Менеджмент

Бізнес-школа. МВА

Менеджмент

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка

053 Психологія

Практична психологія

Психологія

Соціальна робота

081 Право

Право

Право

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління фінансами

Менеджмент

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка

Опубліковано: 07.10.2016 в 1:00