Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» 17 квітня 2018 року

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna

«Nowoczesne orzecznictwo Unii Europejskiej: interakcja prawa, stanowienie prawa
i praktyka»

 

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості
та практики»

 

International research and training conference

«Modern jurisprudence of the European Union:
the interaction of law, rulemaking
and practice»

   
Lublin, Polska

17 kwietnia, 2018

 

м. Люблін, Республіка Польща

17 квітня 2018 р.

 

Lublin, Republic of Poland

April 17, 2018

 

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ
та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук.

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie

Фонд «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін

 Сертифікат про участь у КОНФЕРЕНЦІЇ ТА збірник Тез

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Сертифікат є документом, який також підтверджує участь у міжнародній конференції, відповідно до ст. 7. п. 5 нового проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії»
№ 7147 від 28.09.2017 р., згідно якого стандарт освітньої діяльності зі спеціальності «право» має гарантувати такі критерії до кадрового забезпечення освітнього процесу правничої школи: п. 5) науково-педагогічні працівники правничої школи, що мають наукові ступені та вчені звання, беруть участь в міжнародних конференціях.

 

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ КОНФЕРЕНЦІЇ

prof. dr hab. Janusz Niczyporuk, ISAP

 

доктор габілітований, професор
Януш Нічипорук, ISAP

 

СЕКЦІЇ

В рамках конференції планується робота секцій:


 1. Історія та теорія права і держави
 2. Конституційне та муніципальне право
 3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право
 4. Господарське право та господарський процес
 5. Трудове право та право соціального забезпечення
 6. Аграрне та екологічне право. Земельне право
 7. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
 8. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
 9. Кримінальний процес та криміналістика
 10. Право Європейського Союзу. Міжнародне право та порівняльне правознавство

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 13 квітня 2018 р. (включно) такі документи:

 • заповнену за зразком заявку;
 • тези доповіді;
 • відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_Внесок

Електронна адреса: law@cuesc.org.ua Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ ISAP

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 

Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 450 грн.
Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції та сертифікатом
, які буде направлено на поштову адресу учасників, вказану у заявках, 25 травня 2018 року. Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку, вказавши такі реквізити:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

Рахунок одержувача: 26256010346284

ОКПО: 3158722787

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б. одержувача: Громовчук Мирослава Володимирівна

Призначення платежу: поповнення рахунку Громовчук М.В. від ПІБ

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

 • Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).
 • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.
 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
 • Мова конференції: польська, українська, англійська.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

Заявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Сучасна юриспруденція Європейського Союзу:
взаємодія права, нормотворчості та практики»

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника
 2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
 3. Транслітерація прізвища, ім’я, по батькові учасника (для оформлення сертифікату)
 4. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
 5. Контактний телефон
 6. E-mail
 7. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

 1. Господарське право та господарський процес

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПІДСТАВ ТА УМОВ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТВ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

 

Уралова Ю. П.

старший викладач кафедри цивільного права і процесу

Донецького національного університету імені Василя Стуса

м. Вінниця, Україна

Закріплення господарсько–правової відповідальності страхових посередників у спеціальних нормативно–правових актах, які регулюють посередницьку діяльність у сфері страхування, носить загальний характер, не враховує особливостей цього виду господарської діяльності, в т.ч. підстав та умов притягнення до відповідальності страхових посередників [1].

Література:

 1. Щербина В. С. Адміністративно-господарські санкції в системі заходів господарсько-правової відповідальності. Вісник господарського судочинства. 2006.
  № 2. С. 180–185.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Бєлов Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.

Телефон: +38 068 473 07 28

Електронна адреса: law@cuesc.org.ua

 

Опубліковано: 26.03.2018 в 13:00