Міжнародна науково-практична конференція «Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України»

       Національна академія прокуратури України спільно з Генеральною прокуратурою України та Національним екологічним центром, Київською міською організацією Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Українським національним комітетом Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) України 22 вересня 2016 року проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України».

       Метою проведення наукового заходу є обговорення науковою спільнотою України та зарубіжних країн, представниками громадянського суспільства, судової, законодавчої влади та правоохоронних органів України проблемних питань щодо захисту права власності Українського народу на землю, природні ресурси, об’єкти культурної спадщини і формулювання пропозицій щодо удосконалення законодавчого регулювання та підвищення ефективності судового захисту права власності Українського народу.

Напрямами, відповідно  до яких заплановано  проведення Міжнародної науково-практичної конференції, є:

—       об’єкти права власності Українського народу: поняття, види, правова охорона та захист;

—        конституційно-правовий механізм здійснення прав власника від імені Українського народу;

—         проблеми збереження та використання природних ресурсів як об’єктів права власності Українського народу;

—           правова охорона об’єктів культурної спадщини в Україні;

—           проблемні питання здійснення органами прокуратури повноважень щодо захисту права власності Українського народу;

—           судовий захист права власності Українського народу: судова практика та зарубіжний досвід для України;

—           відповідальність за порушення права власності Українського народу: проблемні питання.

 Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 Умови участі в міжнародній конференції та публікації тез доповідей

   Для участі в конференції необхідно до 12 вересня 2016 року (включно) надіслати на електронну адресу napu@ap.gp.gov.ua: заявку на участь у конференції за формою, що додається; тези доповіді обсягом, до 5 стор. (оформлені відповідно до вказаних вимог); рецензію наукового керівника, засвідчену печаткою навчального закладу (для учасників, які не мають наукового ступеня). Тези доповіді просимо надсилати з поміткою у темі електронного листа «конференція_22_09_2016», також вказати прізвище та назву міста, країну). Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад: Заявка_Іванов; Тези_ Іванов.

Вимоги до оформлення тез доповіді

—  тези повинні містити новизну, без плагіату;

—    обсяг тез (із заголовком та відомостями про автора, списком використаних джерел) не має перевищувати 5-ти сторінок книжкового формату А4;

—    текст, виконаний у Microsoft Word для Windows;

—    шрифт — Times New Roman, кегль — 14, інтервал між рядками -1,5, відступ — 1,25;

—    поля: верхнє, нижнє, праве — 15 мм, ліве — 20 мм;

—    посилання на використані джерела (оформлені відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису) наводяться в тексті роботи в квадратних дужках (не більше 5 джерел) із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому — номер сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 25]. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису;

—   посилання на нормативно-правові акти не здійснюється;

—    прохання виділяти у тексті висновки і пропозиції для формування підсумкових висновків конференції.

Матеріали, оформлені із порушенням зазначених вимог, прийматись до розгляду не будуть.

Зразок оформлення тез доповідей

     Напрям конференції відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям — об’єкти права власності Українського народу: поняття, види, правова охорона та захист)

    Прізвище ім’я по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи чи навчання (місто, в якому знаходиться навчальний заклад, країна) (у правому верхньому кутку, без скорочень) назва тез доповіді (великими літерами, напівжирним шрифтом, по центру)

Текст …..

Список використаних джерел:  …..

Учасникам конференції необхідно враховувати:

—    після направлення матеріалів організаційний комітет обов’язково відповідає на Ваш лист підтвердженням про їх отримання;

для участі у конференції приймаються матеріали, які раніше не публікувалися;

—    подані матеріали будуть публікуватися в авторській редакції;

—    відповідальність за зміст тез доповідей несуть автори;

—    співавторство — не більше двох авторів;

—    організаційний внесок не передбачений;

   за результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів, який буде додатково розміщено для широкого доступу учасників на веб-сайті НАПУ;

  —   при опрацюванні матеріалів, пріоритет віддаватиметься безпосереднім учасникам конференції. До друку відбиратимуться також матеріали учасників, які братимуть участь заочно. Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників залежно від актуальності та наукового рівня тексту доробку;

—  усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає;

— за необхідності офіційного запрошення на конференцію просимо завчасно (не пізніше 10 вересня) повідомити про це контактних осіб.

Місце  проведення  наукового заходу:

Національна академія прокуратури України вулиця Мельникова, 81-6, місто Київ, Україна.

Схема проїзду за посиланням: http://www.ap.gp.gov.ua/ua/academy_location_scheme.html

345231

Опубліковано: 30.08.2016 в 14:07